Menu

Documenten

Document R-1608-14-7992-158r

Corstiaen soone wijlen Jan Peeter Jan Eelkens als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Denijs Peeter Wouterssoon Vermee soo voor hem selven als mede met Adriaenen soone Adriaen Geridt Vrancken de jonghe voor Adriana oock dochtere Denijs voirschreven, ende die voirschreven Adriaen alnoch voor Cornelisse oock soone Denijs Peeter Wouters voirschreven daertoe deselve Adriaen midts zeekere procuratie hem voor schouteth ende schepenen van Cromst.. opde sesden dach der maendt vande meije lestlede hem gegeven ende behoirlijck bezegelt sijnde ons schepenen ondergenoemd genoechsaem geblecken sterck maecken ende geloofde een stuck zaijlandts een loopensaet tweeentwintich ende een halff roije mette mate begrijpende gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langestraet aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gijsbert Geridtssoon deen zijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meussoon doude dander zijde hodende metten anderen eijnde aende gemeijnder strate genoemdt de Langestrate voorschreven alsoo zij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peeteren soone Cornelis Jan Meussoon met affgaen ende verthije alsdat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft die voorschreven Corstiaen soo op hem selve ende met Adriaen vuijt crachte .... onder verbant van alle die voirschreven goeden hebbende ende vercrijgende ende warandiam ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum ut supra et scabinij Brock et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832