Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-176r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven sijn gecomen ende gecompareert inne propre persoonen Jan soone wijlen Geridt Peeter Maes Sgenen daer moeder aff was Peterken dochtere wijlen Adam van Diesen ende Cornelis soone Peeter Jan Stevenssoon als man ende momboir Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Geridts ende Peeterken voirgeschreven ... van seckere erffelijcke goeden hen lieden naer doode vande selven Geriden ende Peterken aengecomen ende dewelcke sij hiertegens ... erffgenamen tsamen ombedeijlt te deele sijn bevallen een erffdeijlinghe aengegaen in vuege ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sal die voorschreven Jan hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten de helf ombedeijlt in een huijs hoff turfschop metten gronde ende erffenisse bedeijlt daeraen liggende ende daertoe behorende een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve metten mate bevonden sal worden binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis sijn swager midtsdesen hiertegens affgedeijlt deen zijde ende oock tusschen erffenisse Jan Jacob Jan Sijmonss dander zijde streckende vander erffenisse Jans voirs totter gemeijnder strate alsoo sij seijde op welcke helf vande huijse turfschop metten gronde ende erffenisse voirschreven die voirgenoemde Cornelis volcomentlijck heeft verteghen ten behoeve van Jannen soone wijlen Geeridt Peter Maes Schenen sijnen swager met affgaen ende verthijen, als dat gewoonlijck ende recht is ende heeft gelooft die voirschreven Cornelis op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer etc. welverstaende of denselven omme op dit sijne gedeelte eertijts commer hijnder of last quame .... dwelcke alsnu alhier nijet benoempdt is dat zij lieden denselven malcanderen sullen helpen affdragen ende daeraff te late comen naer behoiren dwelck zij deen des ander ende elck onder verbijntenisse als voor gelooft hebben sonder oppositie van recht te volbrengen dach xv martij 1608 scabini Brock et Heijst

Hiertegens soo sal die voirschreven Cornelis vuijten name Maria sijnre huijvrouwe hebben houden ende erffelijck besitten de helf ombedeijlt in een huijs hoff turfschop metten gronde ende erffenisse bedeijlt daeraen liggende ende daertoe behoirende een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gestaen ende gelegen ende metter mate bevonden sal worden binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan sijn swager hiertegens midtsdesen affgedeijlt deen zijde ende oock een eijnde ende tusschen erffenisse Aerdt Adriaen Willemssoon met sijne kijnderen dander zijde hodende metten anderen eijnde aende gemeijnde strate alsoo sij seijde op welcke helf vande huijs hoff turfschop metten gronde ende erffenisse voirschreven die voirnoemde Jan volcomentlijck
heeft vertegen ten behoeve van Cornelisse soone Peeter Jan Stevenssoon man ende momboir Maria sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Gerits ende Peterken voirgeschreven sijne swager met overgeven ende affgaen in maniere daertoe gewoonlijck sijnde et promisit ... et reliqua ... mutatis mutandis ut supra ... datum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832