Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-198r

Tobias soone wijlen Wouter Janssoon nagelaten weduwaer Adriana sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Laureijs Michielssoon, sijn tocht recht ende actie van tochts wegen sijnde d'achtste deel in alle ende ijegelijcken de erffelijcke goeden die hij mette voorschreven Adriana ennichsints heeft beseten waer of tot wat plaetschen deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen worden tware in harden in weecken in hoogen in droogen in diepen in leegen egeene daeraff vuijtgescheijden alsoo hij seijde heeft wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen Goesenen soone Jan Janssoon man ende momboir Anna sijnre huijsvrouwe dochter Tobias ende wijlen Adriana voorschreven sijne zwager met affgaen ende heeft die voorschreven Tobias super se etc. .... van tochtswegen hiernaer te .... ende dit overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen naem te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer of calangie van tochtswegen daerop comende altemael aff te doen den selven, dach xiii maij 1608, scabinij Borchmans et Spaendoncq.

Goessen soone wijlen Jan Janssoon woonende tot Sprang als man ende momboir Anna sijne huijsvrouw dochtere Tobias Wouter Janssoon daer moeder aff was Adriana dochter wijlen Laureijs Michielssoon alle alsulcke versterff recht ende actie van versterve sijnde tvierde gedeelte onbedeelt in alle ende erffelijcke goeden hem mette doode der voorschreven Anna sijnre huijsvrouwe moeder aengecomen midtsgaders tgene hem nae d'afflijvicheijt van Tobias haren vader alnoch sal aenbesterven ende succederen waer tot wat plaetsche deselve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen worden tware in harden in weecken in hoogen in droogen in diepen in leegen egeene der selver daeraff vuijtgescheijden alsoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaen wijlen Jan Jan Vrancken man ende momboir Laureijsken sijne huijsvrouwe dochter Tobias ende wijlen Anna voorgeschreven sijnen zwager met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is et promisit predictus Goessen super se etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer ende calangie ... de ouden commer daerop staende van sijnen twegen comende altemael aff te doen den selven dach et scabini ut supra.

Quo facto (dit gedaan zijnde) soo heeft Adriaen Jan Jan Vrancken man ende momboir Laureijsken sijnre huijsvrouwe dochtere Tobias Wouter Janss denselven sijnen sweervader dachtste gedeelte der tochte hem voirgeschreven wederomme overgegeven etc. dag et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832