Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-199r

Wouter soone wijlen Willem Geridtssoon een stuck erven eensdeels tot zaeijlandt ende weije liggende seven lopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is, ende metter mate bevonden sal worden binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Jonckheer ... des heere van Tilborch aldaer met ...eijcke boomen beplandt sijnde deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Geridt Daniel Geridt Hermanssoon dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde aende erffenisse Adriaen Reijner de Groodt alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelis soone Geridt Daniel Gheridt Hermanssoon .... tsamen met alle de recht .... met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven cooper hierover sal wegen ende stegen seeckere stuck zaeijlants een lopensaet of daeromtrent groodt sijnde toecomende? Huijberden Peeter Jan Adriaenssoon ende voorts alle andere die hierover recht van wegen ende stegen sijn hebbende, dach xxi meij 1608, scabinij Borchmans et Heijst.

In de marge: Geridt soone wijlen Willem Geridtssoon ... stuck zaeijlant ontnadert .... dese naderschappen den iiii decembris 1609 corum Borchmans et Heijst ten hehoeve van Cornelissen cooper ....Zoeken in website: De Hasselt voor 1832