Menu

Documenten

Document R-1608-14-7992-200v

Huijbert soone wijlen Peter Jan Adriaenssoon nagelaten weduwaer Lucia sijne huijsvrouwe dochter wijlen Herman Geridt Hermanssoon vuijt crachte van seeckere testamentelijcke dispositie tusschen hem ende de voirschreven Lucia voor ons schepenen deser heerlijckheijt inde jare 1605 gepasseert sijnde, een stuck zaeijlandts daer eenen gemeijnen voetpadt .... is loopende drije loopensaet ende vijff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t'selve gelegen is inde Tetenbraeck .... binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten Hasselt inde Tetenbraeck aldaer tusschen erffenisse Cornelis Geridt Danielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Huijbert Leijten dander zijde, streckende vande erffenisse Huijberts voirschreven totten erffenisse Adriaen Reijner de Groodt alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Francis soone wijlen Anthonis Frans Henrick Gielissoon tsamen mette gerechticheijt vande wech over de erffenisse Adriaen Reijner de Groodt voirschreven hiertoe behorende met affgaen ende heeft gelooft de voirschreven Huijbert vuijt cracht vande voirgeschreven testamente super se etc. warandiam more solito ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Frans coopere hiervuijt sal gelden een oirt gewinchijns aende heer van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen dach ultimo maij 1608 scabinij Spaendoncq et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832