Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-208v

Jan ende Laureijs gebroederen soonen wijlen Corst Laureijs Lemmens voor hen selve ende Corstiaen soone Cornelis Corstiaen Boudewijnssoon van Spaendoncq als man ende momboir Bartelomeeusken sijne huijsvrouwe dochtere Corst Laureijs Lemmens welcke kijnderen deselve Corst wettelijck verweckt ende vercregen hadde vuijt Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Michielssen een huijs hoff mette gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende vier loopensaet off daer omtrent begrijpende alsoo groodt ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijte teijnde de Hasselt aldaer tusschen erffenisse de kijnder Cornelis Cornelissoon de Beir d'een zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Jan Anhonis Jan Adriaen Smolders dander zijde ende metten eene eijnde aende gemeijnte ende aende andere eijnde aende gemeijne straet, alsoo zij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Hendrick soone wijlen Hendrick Hendricssoon de Wael met affgaen etc. wardiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach etc. ....Zoeken in website: De Hasselt voor 1832