Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-236v

Adriaen soone wijlen Goijardt Peeterssoon als man ende momboir IJda sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Lenardt Mutsarts een stuck zaijlandts hem toebehoorende drije loopensaet ende vijffdalff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is ende metten mate bevonden sal worden binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Cornelis Cornelissoon de Beer deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meussoon doude met Lijsbeth weduwe Jan Dircxssoon van Gestel dander zijde, streckende vande erffenisse Geridt Willemssoon Veramelvoirdt totter gemeijnde strate genaemdt de Langstraet voorschreven alsoo sij seijde legittime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Marten soone wijlen Jan Marten sGenen met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. dach xx decembris 1608. Scabini Borchmans et Swagemaekers.

Ontnaedert door Peeteren soone wijlen Goijart Peterssoon ....Zoeken in website: De Hasselt voor 1832