Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-237v

Compareerden voor ons schepenen ondergeschreven Marten soone wijlen Jan Marten Genen ende heeft wettelijck ... overgegeven ende getransporteert Peeteren soone wijlen Goijart Peeterssoon alsulcke stuck zaeijlandts drije loopensaet ende vijffdalff roijen of daeromtrent inne alsulcker vuegen alst selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, als den voirgenoemde comparant geerft ende voir schepenen deser Heerlijckheijt opden xii deser loopende maendt bij Adriaenen soone wijlen Goijaerdt Peeterssoon als man ende momboir IJda sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Lenaert Mutsarts opgedragen is, ende welcke stuck zaijlandts bij den voirgenoemden Peeteren rechtelijck vernadert sijnde wederomme Martenen originele coopere ende comparant inne desen was overgegeven allet gelijck t selve bij de schepenen brief ... ten dage binnen Tilborch ende Goirle daeraff gepasseert respective naeder is blijckende bekennende die voirschreven comparant egeen recht actie of tocht ... tottet het selve stuck zaijlandts meer te hebben maer is daeraff midtsgaders op alle de schepene brieffen daeraff mentie maeckende ende gewach doende renuntierende ten behoeve als voir met affgaen ende verthijen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde gelovende daeromme die voirgenoemde comparant op hem selven ende op alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende ... naer het voorschreven stuck zaijlandts te vragen of te talen in enniger manieren sonder argelist dach xv decembris 1648 scabini Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832