Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-239v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken want Wouter soone wijlen Willem Gheridtssoon daer moeder aff was IJda dochtere wijlen Wouter Wouter Jan Reijnen ende Aerdt soone wijlen Jan Jan Reijnen als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willem ende haer IJda voorgenoemd, ... voor schepenen deser Heerlijckheijt opden sesden dach der maent van februarij lestlede, opgedragen hadden Bartholomeusen soone wijlen Jan Hendrick Cornelissoon een huijs hoff schuer turfschop metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende acht loopensaet of daerontrent begrijpende nochtans alsoo groot etc. noch een stuck zaijlandts vijff loopensaet etc. ende noch de helft bedeijlt van een stuck erffenisse ... etc. et reliqua omnia ... limitibus ... prothocoll ... est welck voirschreven huijs hoff schuer turfschop ende andere erffenisse door Jannen Adriaen Jan Michiels van Moolenschodt als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Willem ende IJda voorgenoemd ontnaerdert sijnde wederomme Bartholomeusen originelen cooper is overgegeven gelijck tselve nadat ende volcomentlijcker bijde schepen brieven binnen Tilborch ende Ghoirle respective brieff opden xxv ende xxi februarij gepasseert naerdat is blijckende soo als dat voor ons schepenen ondergeschreven is gecomen ende gecompareert Bartholomeus originelen cooper voirgenoemd ende heeft wederomme alle trecht actie ende ... welck hem vuijt saecke vande voirschreven transport ende naerderinghe totte selve huijs hoff schuer turffschop metten gronde ende andere erffenisse voirgeschreven is toebehoirende overgegeven Jan Adriaen Jan Michiels naerderman voorgenoemd tsamen mette voirgeschreven schepen brieffen daeraff mentie maeckende ende gewach doende met affgaen ende verthijen in manieren daerop behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende super se etc. dit overdragen affgaen altijt vast ende stentich te houden ende .... naer de voorschreven huijsinge ende erffenisse vs. te talen in ennicher manieren dan is daeraff andermaels .... ten behoeve als voirs. sonder argelist, datum et scabinij ut supra (xviii decembris 1608, Brock et Borchman).

In de marge: Op den ... januarij 1612 soo is geblecken .... Bartholomeus Jan Hendrixssoon originele coper ... op de vii februarij 1609.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832