Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-244v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propere persoone sijn gecomen ende gecompareert Anthonis ende Peeter gebroeders, soonen wijlen Peeter Michiel Gheridt Janssoon daer moeder aff was Geertruijdt dochter wijlen Laureijs Michielssoon, ende hebben van zeekere hiernaer beschreven erffenisse bij doode van henne vader ende moeder de voorgenoemde .... zeekere erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmidts de welcke soo sal de voorschreven Anthonis hebben houden ende erffelijck besitten het nijewe huijs eertijts deselve gevest hebbende een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is ende affgepaelt sal werde binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Peeter sijn broeder hiertegens gedeijlt ende d welck ..... ..... sijne erffenisse hiertegens gedeijlt deen sijde, ende tusschen eene ackerwech, of ... dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peeter Hendricxssoon totter gemeijnder straet, noch een stuck zaijlandts een halff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tsleve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Peters sijn broeder hiertegens affgedeijlt ende welck erffenisse ... erffenisse moet wegen deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders d welcke ... sijne huijsvrouw ... recht van tochte is besittende tot aende gemeijne meswech, noch een stuck zaijlandts een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Peeter sijn broeder hiertegens midtsdesen affgedeijlt .... ende tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon dander zijde, streckende van een gemeijne meswech totten erffenisse Cornelis Jan ... van Gorp ende Peeter Jacob Jan Sijmonssoon, ende noch een stuck zaijlandts een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie voors. ter plaetschen geheijten inde Stadtshoeve aldaer tusschen erffenisse Peeters sijn broeder hiertegens midtsdesen affgedeijlt ende welcke erffenisse hierover dese erffenisse moeten wegen deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Cornelis Gheridt Hermanssoon van Heijst dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Cornelis Janssen de Beir totter mestwech, alsoo sij seijden op welck nijewe huijs metten gronde ende andere erffenisse voirschreven de voirgenoemde Peeter volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Anthonis soone wijlen Peeter Michiel Jansen sijne broeder met affgaen etc. ende heeft gelooft super se .... affgaen .... altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven Peeter hier vuijt sal gelden de hellicht ..... datum xij julij 1608 ....

Waertegens soo sal die voorschreven Peeter hebben houden ende erffelijck besitten, het oudt huijs metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een loopensaet iiiij .... of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn t selve gestaen ende gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Anthonis sijn broeder hiertegens gevest .... deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven daer nochtans eenen gemeijnen waterlaet tusschen beijde is lopende dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peeter Hendricxssoon totter gemeijne straete, noch een stuck zaijlandts een halff loopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Anthonis sijn broeder hiertegens affgedeijlt ende erffe .... erffenisse sijnde deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven voorschreven dander zijde, streckende vanden erffenisse Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders daer hij t recht van tocht is besittende totter gemeijne meswech, noch een stuck zaijlandts ... loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Anthonis sijn broeder hiertegens affgedeijlt ende d'welcke ... groodt als ... erffenisse moet wegen deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven dander zijde, streckende van de erffenisse Cornelis Jan Willemssoon van Gorp totten gemeijne meswech, ende noch een stuck zaijlandts een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt etc. binnen de parochie voorschreven ter plaetschen geheijte inde Stadtshoeve aldaer tusschen erffenisse Anthonis sijn broeder hiertegens gedeijlt ... ende d'welcke erffe ... dese erffenisse moet wegen deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Willemssoon van Buel dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe metter kijnderen Cornelis Janssoon de Beir totte eene meschwech aldaer, alsoo sij seijde, op welck oudt huijs mette gronde ende andere erffenisse voorschreven de vorennoemde Anthonis volcomentlijck ... ten behoeve Peeter sijn broeder ..... alle commer ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832