Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1608-14-7992-247v

Lenart soone wijlen Jan Wijnantssoon als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouwe dochter Adriaen Willem Goijartssoon bij den selve Adrianen ende vuijt Barbara sijne huijsvrouwe dochter Geridt Vranck Lemmens wettelijck vercregen sijnde alle sulcken versterff, regt ende actie onbedeijlt in alle ende ijegelijcken erffelijcke goeden van de naer doode sijne huijsvrouwe vader ende moeder respective op hen vervallen ende metten rechte van successie aengecomen tware in harden in weecken in hooghen in drooghen in diepe in laege egeene desselves daervan vuijtgescheijden ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zo hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Willemen soone wijlen Adriaen Willem Goijarts ende haer Adriana voirgeschreven met affgaen etc. et promisit super se dictus venditor warandiam more solito (en de genoemde verkoper heeft op zich beloofd te waren zoals gebruikelijk) dit vercoopen overgeven opdragen affgaen ende vertijen altijt vast ende stentich te houden etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven cooper hiervuijt sal gelden tsevenste gedeelte in eenen cijns aende prelaet van Tongerloo ende noch tsevenste gedeelte in alsulcke 1 st 1 oirt gewinchijns ... aende de heer van Tilborch op Sint Stevens dach jaerlijcx schuldich is te betalen, ende voorts alle gebuerlijke regten ende waterlaten soo verre dese erffelijcke goeden daer inne verbonden is te onderhouden naer oude gewoonte dach iii maij 1608.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832