Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-290r

Jan soone Cornelis Janssoon van Beurden doude nagelaten weduwaer Adriana sijne ierste huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Cornelissoon de Beer soo veel sijn tocht is aengaende voor sijn selve, Everaert soone wijlen Anthonis Everaertssoon van Eethen als man ende momboir Catharina sijne huijsvrouwe dochtere Jans ende wijlen Adriana voorgenoemd oock voor sijn selve ende die voorschreven Jan ende Everaerdt alnoch met Cornelis Janssoon van Beurden als toesiender over Cornelia ende Willemken gesusteren kijnderen Jan ende oock Adriana ... voorde welcke zij tsamen nochtans ..... een stuck erffenisse tot zaijlant ende weije aenmalcanderen liggende vier lopensaet metten mate begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn ast selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Cornelis Gheridt Daniel Gheridt Hermanssoon, Willem Jan Danielssoon ende Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis voorschreven aldaer dander zijde ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde aende gemeijnder strate alsoo sij seijden legittime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelis soone Gheridt Daniel Gheridt Hermanssoon voorschreven met affgaen ende verthijen alsdat gewoonlijck ende recht is, warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Cornelis hiervuijt sal gelden vijff loopen ende vierdevaetsaet roggen aen de kijnderen Cornelis van ... te betalen, ende voorts volgens de brieffen ende de ... daeraff sijnde ende voorts des sheren schauwen vande waterlaet naer oude gewoonte te onderhouden, datum et scabini ut supra.

In de marge: Ontnaedert door Jannen soone Cornelis Janssoon van Beurden de jonge promittens obligans etc. xiii martij 1609.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832