Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-293v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Cornelis soone wijlen Adriaen Willem Goijartssoon nagelaten weduwaer Cornelia sijne huijsvrou dochtere wijlen Huijbert Jasper Peeter Huijben daer moeder aff was Peeterken dochtere wijlen Cornelis Gheridt Jan Maes Sgenen, de voorschreven Cornelia geweest hebbende ierste weduwe wijlen Jan Gheridt Beijkens voor hem selven Jan Cornelis Jan Sijmonssoon ende Willem Adriaen Willem Goijaertssoon sijnde metten heere rechtelijck geordonneerde momboir ende toesiender over Barbara ende Adriana gesusters dochteren ende onmondighe kijnderen Cornelis ende wijlen Cornelia voorgenoemdt ter eenre, Jan Cornelis Janssoon de Beir, als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe, ende ... voir hem selven ende Reijner Denijs Janssoon ende Peeter Huijbert Peeter Jasparssoon sijne mette heere geordonneerde momboir ende toesiender over Anna ende Jenneken gesusteren onmondighe dochteren wijlen Jan Gheridt Beijkens ende haer Cornelia meergenoemd voor welcke onmondighen ... de momboir ende toesiender respective hier voren geschreven ... sterck maeckte ende gelooffde ter andere zijde, ende hebben van zeckere hiernaerbeschreven erffenisse gecomen ende op hen lieden naer doode vande voorschreven Huijbrechten ende Peeterken sijne huijsvrouwe vervallen ende gesuccedeert sijnde met malcanderen een erffdeijlinghe aengegaen ende gemaekt in manieren hiernaerbeschreven volgende,

Overmidts der welcker soo sal die voorschreven Cornelis ten rechte van tochte ende de momboir ende toesiender sijnre onmondighe kijnderen ten erffrechte besitten een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vier loopensaet off daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gestaen ende gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten t Creijeven aldaer tusschen de gemeijn strate deen zijde ende tusschen erffenisse der erffgenamen Gheridt Peeter Maes sGenen dander zijde ende oock beijde deijnden ende noch een stucxken landts ende weije aen malcanderen liggende veertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alst selve gelegen is binnen der parochie ende plaetsche voorschreven over dander zijde vander strate aldaer tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Willems met sijne kijnderen, bij hem vande kijnderen Peeter Jan Sijmonssoon in erffcoope vercreghen sijnde d'een zijde ende tusschen erffenisse Jan Gheridt Peeter Maes Sghenen dander zijde streckende vander erffenisse Adriaen Peeter Jan Maes Sghenen daer nochtans eenen gemeijnde kerckwech of voetpadt tusschen beijde is loopende totter gemeijnder straete, vuijt welck huijs hoff schuer metter erffenisse voorgeschreven die voorschreven Cornelis metten momboir ende toesiender sijne onmondighe kijnderen sullen gelden xxxv stuijvers tsiaers aen Willem Adriaenssoon Verdussen tot Venloon, noch ende heere van Tilborgh op Sinte Stevens dach jaerlijx iii oirt gewinchijns te betalen ende noch aende erffgenamen Lucas van Amersoijen ii oirt gelijcke chijns jaerlijx te betalen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten naer ouder gewoonte te onderhouden, boven dese soo is voorwaerde alsoo dit contingent ende dese portie waerder ende beter is, dan die portie der naebeschreven condividenten ten deele bevallen is dat hij Cornelis metten momboir ende toesiender sijnre onmondighe naerkijnderen te bate sal comen ende betalen de soome van tzeventich carolus gulden ... van twintich stuijvers Brabants stuck .... ende dat nu ter stont ende ter simple vermane vande selve condividenten te betalen,

Waertegens soo sal die voorschreven Jan Cornelis Janssoon de Beir vuijten name van Marie sijnre huijsvrouwe ende de momboir ende toesiender van Anna ende Jenneken gesusteren dochteren Jan Gheridt Beijkens tsamen hebben houden ende erffelijck onbedeijlt besitten een stuck erven tot zaijlant ende weije liggende tsamen geheijten den Cruijsacker metten Leegh Stuck tsamen vier loopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie ende plaetsche aende Postelstraet voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Jan Jacob Jan Sijmonssoon ende derve dese condividenten van te vorens behoirende dander zijde streckende vander erffenisse Adriaen Adriaen Somers totter erffenisse deser condividenten voorschreven waervuijt die voorschreven Jan metten momboir ende toesiender sullen gelden iii oirt chijns of soo veel min ofte meer alsmen aen der erffgenamen Jacob Embrechts tot Oisterwijck op Sinte Thomas dach jaerlijx schuldich is te vergelden, ende voorts des heere schauwen vander gebuersoije ter zijde deser erffenisse loopende naer ouder gewoonte te onderhouden, op welck gedeelten die voorgenoemde deijlluijden respective deen op des anders portie ende behoeve volcomentlijck hebben vertegen met overgeven ende affgaen ende maniere daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voorschreven Cornelis ende Jan op hen zelve ende op alle henne goeden ende de momboir ende toesiender onder verbant van alle goeden des onmondighe kijnderen daervoor zij gelooft hebben hebbende ende vercijgende dit verthijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in henne name ende der qualiteijt voorschreven te doen houden sonder ennich wederseggen ende allen commer of calangie daeroppe comende niet dan elcke hieroppe benoemt staet mancanderen aff te helpen doen alsoo dat recht is, sonder argelist, datum iiii martij 1609, scabinij Brock et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832