Menu

Documenten

Document R-1609-14-7992-303v

Adriaen soone wijlen Jan Daniel Gheridt Hermanssoon een huijs schuer turfschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende onder saeijlandt ende weije sesse loopensaet ende derthiendalff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jaspar Peeter Huijben deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe mette kijnderen Jacob Quirijn Embrecht Goijart Pulskens dander zijde, streckende vande erffenisse des heere van Tilborch totter gemeijnder straet ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone Adriaen Gheridt Vrancken de jonge tsamen met alle de rechte hem hierinne ennichssints toebehoirende met affgaen warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Adriaen coopere hiervuijt sal gelden derthien loopen rogghe tsiaers erffpachts aende convent van Tongerloo te betalen noch vierenveertich stuijvers tsiaers aende erffgenamen Laureijs Hendrick Zwijsen te betalen staende te losch metten somme van veertich carolus guldens ende voirts alle gebruijcklijcke rechten te onderhouden sonder argelist datum et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832