Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-311v

Cornelis soone Willem Hendrick Gheridt Smolders als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochtere Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon daer moeder aff was Hendricxken dochter van wijlen Embrecht Jan Meussoon: een stuck zaijlandts hem toebehoirende twee lopensaet min ... roijen of daeromtrent metter mate begrijpende nochtans soo groodt ende cleijn alsnu tselve metter mate bevijnden sal binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon d welcke hij ten rechte van tochte is besittende deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Sebastiaen Daniel Geridt Hermans dander zijde streckende vander erffenisse Jan Embrecht Jan Meussoon totter erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmonss ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Daniel soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon ende Hendrixkens voorgenoemde sijnen swager met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Daniel coopere hierover te weeten beneffens den candt vande waterlaet te wegen derffeniss Sebastiaens voirschreven hieraen liggende
dach vii aprilis scabinij Brock et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832