Menu

Documenten

Document R-1609-14-7992-311v

Sebastiaen soone wijlen Daniel Geridt Hermanssoon naegelaten weduwaer Henricxkens sijne huijsvrouwe dochter wijlen Embrecht Jan Meus Janssoon een stuck erffe tot zaijlandt .... aen malcanderen met een slootken ... omtrent drije voeten onder... liggende vier lopensaet drijentwintich roijen min een half ... roije metter mate begrijpende gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Hasselt aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peter Jan Reijnen alwaer eenen gemeijnen schauw waterlaet tusschen beijde is loopende deen zijde ende tusschen de gemeijn strate geheijten de Postelstraet dander zijde streckende vander Creijvenstraet ende tusschen erffenisse Adriaen Adam Cornelissoon dander zijde hodende mette beijde d eijnden aende gemeijn strate alsoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Wouteren soone wijlen Jan Vranck met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc vuijtgenomen dat die voirschreven Wouter ... des heeren schauwe, naer oude gewoonte sal onderhouden welck stuck erffen deselve Sebastiaen ... sijne erffgenamen dat met consent van sijne kijnderen alsoo hij seijde ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832