Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-312r

Daniel soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermans een stuck erffen tot weije liggende twee loopensaet vijffdalff roijen metter mate begrijpende geleghen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen tCreijven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen daer nochtans den gemeijnen schauwaterlaet tusschen beijde is liggende deen zijde ende tusschen erffenisse Daniels vs daer den sloot tusschen beijde liggende halff ende halff is gaende dander zijde streckende van de gemeijnder straten ende gemeijnte te weeten noordtwaerts aende Postelstraet ende suijtwaerts de gemeijne Creijvensche straet ut dicebat legitime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Wouteren soone wijlen Jan Jan Vrancken met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven coopere des heeren schauwe vanden waterlaet naer ouder gewoonte sal onderhouden dach et scabini ut supra (vii aprilis Brock et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832