Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-314v

Willem soone wijlen Jan Daniel Gheridt Hermanssoon een stuck zaijlants hem toebehoirende twee loopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn alstselve geleghen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Statshoeff aldaer tusschen erffenisse Anthonis Peeter Michielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse der weduwe metter kijnderen Gijsbert Geeridt Beijkens dander zijde, streckende vander erffenisse der weduwe metter kijnderen Anthonis Cornelis Wouterssoon tot aende steeghde daerover dese met meer andere erffenisse geweeght moet worden ut dicebat legitime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Willem Willemssoon van Buel met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach ii maij scabinij Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832