Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-322v

Peeter soone Gijsbert Dircxs de helft ombedeijlt hem toebehoorende in een stuck zaijlants int geheel een loopensaet acht ende dertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve geleghen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Willem Goijarts dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen Geridt Peeter Maes Sgenen totter gemeijnder strate ut dicebat legittime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Adriaenen soone wijlen Geridt Peeter Maes Sgenen voors met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach et scabini ut supra (xv maij 1609 Borchmans et Spaendoncq).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832