Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-331r

Jan soone wijlen Adriaen Jan Pauwels van Beurden daer moeder aff is Anna dochter wijlen Peeter Gerit Reijnen soo voor hem selven als mede voor de voorschreven Anna sijne moeder ende voorts voor allen sijne andere broeders ende susteren diewelcke hij met hennen wille alsoo hij verclaerde is vervangende ende over sulcx hem voor hen lieden sterck maeckende is mitsdesen een stuck erffen tot hoije meestendeel liggende vijffdalff loopensaet off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten teijnden het Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Jan Reijnen, Cornelis Peeter Jan Reijnen, Jan Embrecht Jan Meussoon ende de weduwe Michiel Jan Denijs Meijnarts deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen der selve weduwe van Jan Denijs Meijnarts dander zijde streckende vander erffenisse Jan Adriaen Jan Reijnen oock voorschreven totter erffenisse Adriaen Gerit Meussoon ut dicebat legitime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Gheridt Peeter Maes Sgenen met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voorschreven Jan coopere hierover te weegen de noorde zijde van dit stuck erffenisse met eenen wech van thien voeten sal weghen ende stegen Cornelissen Peeter Jan Reijnen ende de weduwe Michiel Jan Denijs vs. met alderhande vrachte ende oock daer over te moghen gaen ende stauwen soo t selve hem goetduncken sal met behemelde beesten ende andersints nijet, met expresse conditie alnoch hierinne toegedaen dat soo wanneer de voorschreven weduwe van Michiel Jan Denijs aen den westen eijnde sal willen slooten dat de vs. Jan coopere daertegens gehouden sal sijn daertegen op te slooten, sonder argelist dach xiiii septembris 1609 scabini Borchmans et Swagemakers.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832