Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-333v

Cornelis soone wijlen Adriaen Somers een stuck zaijlants hem toebehoirende een loopensaet neghen roijen off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse der weduwe metten kijnderen ... deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis voorschreven daer eenen gemeijnen voetpadt tusschen beijde is liggende dander zijde streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Peeter Maes Sgenen totter erffenisse Aerdt Adriaen Willemssoon ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Danielen soone Sebastiaen Daniel Gerit Hermans van Heijst met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die vs. Daniel des heeren schauwe vanden waterlaet loopende beneffens den eenen eijnde deser erffenisse naer ouder gewoonte sal onderhouden sonder argelist dach v octobris 1609 scabini Brock et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832