Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-336v

Quirijn soone wijlen Christoffel Peterssoon als man ende momboir Maria sijne huijsvrouwe ende Lenaert soone wijlen Christoffel Cornelissoon als man ende momboir Catharina sijne huijsvrouwe gesusteren dochtere wijlen Peter Hendrick Cornelissoon voor hen selve ende de voorschreven Quirijn alnoch ende met hem Joachim Janssoon Verschueren sijnde tot dese alleenlijck geordoneerde momboir ende toesiender over Cornelia slecht van verstande sijnde dochtere wijlen Peters voorschreven ende Adriaen soone wijlen Peter Maessoon woonende tot Dongen metten voorschreven Lenaerden alleenlijck tot dese gestelde momboir ende toesiender over Catharina onmondige dochter wijlen Cornelis Peter ...soon daer moeder aff was Anna dochtere wijlen Peeter Hendrick Cornelis dickwels voorschreven viervijffde gedeelte hen toecomende .... naer doode wijlen Adriaen soone wijlen Peter Hendrick Cornelissoon henne swager broeder ende ... der voorschreven onmondige kijnderen in een stede te weeten huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende vijffdalff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne ... deen zijde, ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meeussoon de jonge dander zijde, hodende metten anderen eijnde aende erffenisse Huijbert Peeter Jan Adriaenssoon ...., Item een stuck zaijlandts int geheel een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de parochie ende plaetsche voorschreven over de strate in dacker aldaer tusschen erffenisse Jan Sebastiaen Cornelissoon ... met zijne kijnderen deen zijde, ende tusschen den gemeijne ackerwech dander zijde ende oock een eijnde, hodende metten andere eijnde aende erffenisse Anthonis Peeter Michielssoon, ende noch alsulcke gerechticheijt als met de doode des voorschreven Adriaen aengecomen is een stucxken lants een loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende de plaetsche voorgeschreven aldaer tusschen erffenisse Geridt Geridt Adriaen Geridt Meussoon met sijne kijnderen deen zijde ende tusschen erffenisse Anthonis Peeter Michielssoon voorschreven dander zijde, streckende vande erffenisse de erffgenamen Jan Cornelis Wouterssoon totten ackerwech voorschreven ut dicebat legittime vendiderunt et supporterunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Peeter Hendrick Cornelissoon voorschreven henne zwager broeder ende oom des voorschreven onmondige voorgenoemd met affgaen etc. ..... ende allen commer etc. sonder argelist dach xxij octobris 1609, scabini Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832