Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-337r

Denijsken dochtere wijlen Peeter Denijs Janssoon nagelaten weduwe wijlen Wouter Jan Jan Vrancken met eenen momboir bij haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven soo als recht is voor haer selven Adriaen soone wijlen Jan Jan Vrancken ende Peeter soone wijlen Cornelis Hendrick Beeren sijnde gerechtelijck metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Peeteren Joosten Matheus Jenneken IJda Aleijdt ende Lijsbeth gebroederen ende gesusteren onmondige ende ombejaerde kijnderen wijlen Wouters ende haer Denijskens voorgeschreven voor welcke onmondighe deselve momboir ende toesiender met volcomen consente vande heere hiertoe gegeven ons schepenen volcomentlijck gebleecken sterck maeckten ende gelooffden, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vier loopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve geleghen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Jan Vrancken hiertegens eertijts affgedeijlt deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Adam Sijmonssoon dander zijde streckende vander erffenisse Denijs Peeter Danielssoon totter gemeijnder strate geheijten de Postelstraet voorgeschreven Noch een stuck zaijlants anderhalff loopensaet off daeromtrent begrijpende geleghen binnen der parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse der gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Jan Vrancken dander zijde streckende vander erffenisse der voorschreven weduwe met hare kijnderen dwelck zij tot henwaerts sijn behoudende totter erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne voorkijnderen, Noch een stuck zaijlandts anderhalff loopensaet of daeromtrent begrijpende geleghen binnen der parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts voorschreven met sijne voorkijnderen deen zijde ende oock deen eijnde ende tusschen erffenisse hiernaerbeschreven volgende dander zijde hoodende metten anderen eijnde aen erffenisse Jan Jan Vracken voorgeschreven Noch een stuck zaijlandts twee loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve geleghen is binnen der parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Vrancken voorschreven aen beijde de zijden streckende vander erffenisse gemeijnte van Tilborch ende Goirle totter erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne voorkijnderen voorgeschreven, Noch een stuck erffenis tot heije ende lant liggende gelegen binnen der parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Vrancken voorschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts voorschreven met sijne voorkijnderen dander zijde streckende van der gemeijnte van Tilborch ende Goirle tot eenen stuck erffenis tot vuijtgesteecken putten ende water liggende der voorschreven weduwe metten kijnderen voor de hellicht ende de voorschreven Danielen met sijne voorkijnderen ende Jannen Jan Vrancken voorgenoemde voor dander hellicht voor dandere hellicht toebehoorende welcke stuck erffenis soo voor die voorschreven Daniel met sijne voorkijnderen tselve aen beijde deijnden op ... of tot winnende lande gebrengen can tselve tot henne prouffijte sullen behouden andersints ende soo veels tselve tot water blijf liggende toebehooren sal in vuegen voorgeschreven, Noch een stuck erffenis tot weije liggende een loopensaet iiii 1/2 roijen of daeromtrent begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetsche voorgeschreven aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne voorkijnderen dickwels voorschreven aen beijde de zijden hoodende met beijde deijnden aen erffenisse Jan Jan Vrancken voorgeschreven daer nochtans aenden oisten eijnde eenen gemeijnen schauwaterlaet tusschen beijde is liggende Ende noch een stuck erffen tot heije ende water liggende vierenveertich roijen of daeromtrent begrijpende geleghen binnen der parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Daniel Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne voorkijnderen dickwels voorgeschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen dander zijde hoodende met beijde deijnden aen erffenisse Adriaen Cornelis Mutsarts met sijne kijnderen voorgeschreven ende welck parthije van erffenisse bij malcanderen geweecht? ende gereckent sijnde metter mate ... bevonden sijn twelff loopensaet drij entwintich roijen ende drij vierendeel roijs Alsoo sij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck naer voorgenoemde sondaeghsche proclamatien met consent vande heere ter affhange voor alle man vercocht overgegeven ende opgedraghen Danielen soone wijlen Adriaen Cornelis Mutsarts voorgenoemde ten behoeve van hem ende de nakijnderen vuijt Judich sijnre tegenwoordige huijsvrouw dochtere wijlen Peeter Denijs Janssoon verweckt sijnde of alnoch te verwecken met affgaen ende verthijen als dat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft de voorschreven Denijsken cum tutore super se ende de momboir ende toesiender onder verbant van allen der onmondiger kijnderen voorschreven goederen hebbende ende vercrijgende warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die vs Daniel hiervuijt sal gelden ende betalen een halff mudde rogghen jaerlijx aen Cornelis Peeter Nouwen erffgenamen te leveren ende voorts des heeren schauwen soo voir zij dese erffenisse raeckende sijn tonderhouden naer ouder gewoonte des soo hebben die vs momboir ende toesiender alnoch gelooft onder verbant als voor dat zij allen achterstellinghen pachten te vervallen tot Lichtmisse toecomende toe ...sullen affdoen ende claren dat de voorschreven Daniel sijne ooien of nacomelingen daeraff nijet en sal worden gemolesteert of beschadicht in enniger manieren ende ten eijnde dat dese opdrachte te beter effect sorteren mach ende de momboir ende toesiender hen inne toecomende tijden hieraff moghen verantwoorden soo sijn voor ons schepenen ondergeschreven op huijden date deser gecomen ende gecompareert Sebastiaen Peter Adriaenssoon ende Adriaen Adam Sijmonssoon sijnde naeste gebueren derselver kijnderen diewelcke hebben onder solemnelen ende geaffirmeert ende getuijcht alsdat dese goeden voorschreven voor den onmondichen ... sijn vercocht dan gehouden seggende voor redenen dat der kijnderen schulden soo groodt waren dat nijet mogelijcken is deselver midts dafflijvicheijt hennen vader sonder vercoopinghe te vervallen dach xv octobris 1609 scabini Borchmans et Heijsten.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832