Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-344r

Jan soone wijlen Cornelis Meussoon als man ende momboir Marie sijne huijsvrouwe dochter Adriaen Lenaert Mutsarts heeft geboden sijn blijckende penningen die hij seijde hem eijgen te sijn omme metten rechte van naederschappen te lossen, te quijten ende te vrijen alsucke stuck zaijlants drije loopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Langstrate aldaer tusschen erffenisse de erfgenamen Cornelis Cornelis de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon dander zijde, streckende vande erffenisse de kijnderen Gerit Willemssoon Veramelvoirt totter gemeijne strate genoemt de Langestraet voorgeschreven als Adriaen Goijart Peterssoon als man ende momboir IJda sijne huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Lenaert Mutsarts vercocht ende opgedraegen aen Martenen Jan Martenssoon ende de welck stuck zaijlants de voorschreven Peeter de broeder van Adriaen vercooper .... originale cooper ontnadert is soo de voors. Jan naederman inne dese is ... ende daeromme met dese naederinge als oprecht ende voor sijn eijgen selve .... dach xxvi octobris 1609.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832