Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-346v

Cornelis soone wijlen Jan Willemssoon van Gorp een stuck saijlants hem toebehoorende vier loopensaeten off daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Hasseltsche acker aldaer tusschen erffenisse Adriaen Steven Scheijven deen zijde ende tusschen erffenisse Willem Jan Daniel Peeter Hermanssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmons totten erffenisse Marten Jan Marten Jan sGenen waerover dit stuck erffenis behoorlijck geweeght moet worden, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zo zij zeiden heeft wettelijk en erffelijk verkocht en overgegeven) Martenen soone wijlen Jan Marten Jan sGenen voirschreven ... metten gerechticheijt vande voirschreven wech hiertoe behoorende met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc. ende allen commer etc., dach xiij novembris 1609 scabini Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832