Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-349v

Adriaen soone wijlen Goijaert Jan Michielssoon ende Jan soone wijlen Michiel Jan Denijs Meijnarts sijnde metten heer geordonneerde momboir ende toesiender over Aleijdt dochter wijlen Jan Cornelis Cornelis Wouterssoon voor welcke Aleijdt de voorschreven momboir ende toesiender met consent vande heer .... hiernaervolgende is niet ... derselven Aleijdt, hen sterck maeckte ende geloofde, een stucxken zaijlants de voorschreven Aleijdt toebehoorende een loopensaet veertien roijen ende drije ... roijen metter mate begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Daniel Peter Hermanssoon met sijne mede erffgenamen deen zijde, ende tusschen erffenisse Bartholomeus Jan Hendricx dander zijde, streckende vande ... gemeijnder strate genoemt de Stockhasseltse strate totter erffenisse Cornelis Geridt Danielssoon alsoo sij seijde hebben wettelijck ende erffelijck naer sondachsche publicatie ... vercocht overgegeven ende opgedragen Cornelis soone Geridt Daniel Geridt Hermanssoon voorschreven met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xxi ... 1609 scabinij Borchmans et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832