Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1609-14-7992-357v

Jan soone wijlen Hendrick Hendricxssoon de Wael als man ende momboir Catharina sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon daer moeder aff is Jenneken dochtere wijlen Cornelis Adriaen Cornelissoon: alle alsulcke versterff recht ende actie van versterve in alle derffelijcke goeden van ende naer doode Jennekens sijnre huijsvrouwe moeder op hen te vervallen off te versterven ende waer tusschen wijens off tot wat plaetschen deselve gelegen sijn of namaels bevonden sullen moghen worden in harden in weecken in hoogen in drooghen in diepen in ... egeene daeraff vuijtgescheijden alsoo sij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Gheriden soone wijlen Huijbert Daniel Gheridt Hermanssoon ende haer Jennekens voorgeschreven sijne zwager met affgaen etc. ende heeft gelooft die voorschreven Jan super se etc. dit vercoopen ... etc. ende allen commer etc. ende ten eijnde dat t gene voorgeschreven is van weerde mach blijven ende effect sortere soo is voor ons schepenen ondergeschreven gecomen ende gecompareert de voorgenoemde Jenneken met eenen momboir bij haer hiertoe gecoozen ende metten heere gegeven soo als recht is ende heeft haer tocht ende recht van tochte weghen swelck zij hierinne hebbende is overgegeven Jannen haren zwager met affgaen etc. ende tselve alsoo gedaen sijnde soo heeft deselve Jan, Jennekens sijne zweger wederomme inne haer tochte gestelt ende geconsenteert dat zij deselve sal genieten gelijck zij die te voorens genooten ende geprouffiteert heeft ende boven dijen soo heeft deselve Jan alnoch gelooft of deselve sijne sweger mette ... ende de tochte nijet toe quame omme daeraff te leven dat sij deselve altijts voor een derdedeel ... sal helpen onderhouden alsoo dat haer tselve derdedeel nijet ontbreecken sal ende dat al onder verbant als voor dach ix december 1609 scabini Borchman et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832