Menu

Documenten

Document R-1610-14-7993-100r

Willem soone wijlen Jan Daniel Gheridt Hermanssoon als man ende momboir Peeterken sijne huijsvrouw dochtere wijlen Jan Cornelis Wouterssoon een stuck zaeijlants van sijne andere erffenisse affgepaelt te worden een lopensaet metter mate begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Hasseltsche Ackeren aldaer tusschen erffenisse Willem voirschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Peeter Peter Michiels dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Geridt Meussoon totten erff daer nochtans eenen meswech tusschen beijde is liggende totten erffenisse Adriaen Steven Scheijven alsoo hij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peeteren soone wijlen Peter Michiels met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. dach ix december 1610, scabinij Borchmans et Heijst.

Ontnaerdert door Jannen soone wijlen Jan Geridt Peeter Maes Schenen als man ende momboir van Nicolae sijne huijsvrouw dochter Jan Cornelis Wouterssoon promittens obligans etc. dach et scabinij ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832