Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-11r

Cornelis soone wijlen Adriaen Adriaen Somers een stuck zaeijlants hem toebehoirende een loopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten buijten t Creijven aldaer tusschen Jan Adriaen Pauwels Fels deen zijde ende tusschen Gheridt Cornelissoon Beren dander zijde, streckende vande erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen totter gemeijnte van Tilborch ende Ghoorle ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide, heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Peter Jan Sijmonssoon met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. datum ut supra scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832