Menu

Documenten

Document R-1610-14-7993-28v

Willem soone wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt daer moeder aff is Heijlwich wijlen Gerrit Janssoon de Cock: t vijfde gedeelte onbedeijlt sijnde inne alle de gerechticheijt naer doode van Geridt sijne vader op hem vervallen mitsgaders tgene mits dafflijvicheijt Heijlwich sijne moeder vervallen off vervallen sal moghen, in alle ende eijgelijcken als haeffelijck ende erffelijcke schulden waer tot wat plaetsch deselve binnen Tilborch gelegen sijn ter plaetschen geheijten aende Hasselt geene derselve daeraff vuijtgescheijden ende welcke voorschreven vijfde gedeelte hem Willem in sijne tweede ende nijet in sijn ierste houwelijcke is gesuccedeert alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedraghen Heijlwich dochter wijlen Gerrit Janssoon de Cock nagelaten weduwe wijlen Gerrit Willemssoon Veramelvoirt sijne moeder voorschreven haer te rechte van tochte ende haer vier wettighe kijnderen bijde selve Gerit vuijt haer verweckt de erfrechte daeraff te blijven met affgaen etc. promisit dit vercoopen etc. ende alle commer etc. datum xii maart 1610. Scabini Borchmans et Swagemaeckers.

Heijlwich dochter wijlen Gerrit Janssoon de Cock nagelaten weduwe wijlen Gerit Janssoon Veramelvoirt, met Geriden haren sone hebben gelooft op hen selve ende op alle henne ende andere kijnderen der voorschreven wijlen Gerrit ende haer Heijwich ... Willems oock soon wijlen Gerit ende haer Heijlwich voorgenoemd de somme van twee hondert carolus guldens van twintich stuijvers brabants tstuck gerekent sijnde te betalen terstont naer doode haer Heijlwich voirschreven geloovende die vs. Gerrit onder verbijntenisse als voor ..... datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832