Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-30v

Jan soone Sebastiaen Daniel Gerit Hermanssoon daer moeder aff was Hendrixken dochtere wijlen Embrecht Jan Meussoon de helf ombedeijlt in een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende ii loopensaet acht? roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Peeter Jacob Jan Sijmons deen zijde, ende tusschen erffenisse Jan Embrecht Jan Meussen hiertegens eertijts affgedeijlt dander zijde, streckende vande erffenisse Aert Adriaen Willem Goijarts daer eenen gemeijnen voetpadt tusschen beijde loopende is totter gemeijnder strate, ende noch deen hellicht ombedeijlt in een stuck zaeijlants xxxvii roijen of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen die prochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons vs. aen beijde de zijden, streckende vande erffenisse Anthonis Peeter Michielssen totter erffenisse Jan Gijsbers van Gierl ... legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Daniel oock soone Sebastiaen ende wijlen Hendrixken vs. sijne broeder dije dander hellicht te samen is toecomende met affgaen etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die vs. Daniel de hellicht vande ouden commer op desen geheele erffenisse staende sal betalen ende gelden of anderssints afflosschen ten dage ende termijnen daertoe staende ... Jan daeraff gehouden sal blijven, dach et scabini ut supra (xiii martij 1610, scabinij Brock et Borchmans).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832