Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-53r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Willem soone wijlen Jan Daniel Peter Hermanssoon als man ende momboir Peeterkens sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Cornelis Wouterss, Cornelia dochtere wijlen Jans voorschreven nagelaten weduwe wijlen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts met eene momboir bij haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven soo als recht is, Willem soone Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts ende Jan Herman Cornelissoon doude sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Anthonisen, Marie, Nicolae, Jenneken ende Danielkens onbejaerde kijnderen wijlen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts ende Cornelia voorschreven welcke voorschreven Peeterken ende Cornelia de voorgenoemde Jan Cornelis Wouterssoon vuijt Nicolae sijne ierste huijsvrouwe dochter wijlen Peter Denijs Crillaerts verweckt hadde ende Jan soone wijlen Gerit Peter Maes sGenen als man end momboir Nicolae sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Cornelis Wouterssoon dickwels voorschreven bijden selven Jannen vuijt Nicolae sijne tweede huijsvrouwe dochtere wijlen Gerit Denijs Reijnen in wettigen houwelijck geprocreert sijnde ende hebben van seecker erffelijcke .... naer doode vande voorgenoemde Jannen aengecomen ende daerinne Cornelis Jan Anthonissoon als tegenwoordich man ende momboir der leste geschreven Nicolae sijn recht van tocht heeft affgegaen ten behoeve van de voorschreven comparanten in conformiteijt vande accoorde alhier de xxx martij lestleden ... ende gelezen, seecker erffdeijling aengegaen in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits dewelcke soo sal die voorschreven Willem vuijten name van sijne huijsvrouwe hebben houden ende erffelijck besitten: een schuer metten huijsken eertijts geweest sijnde een brouwhuijs metten grond ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende xvii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen de gemeijne strate deen zijde ende tussche erffenisse de kijnderen Jan Cornelis Jan Denijs Meijnaerts ende Jan Gerit Peter Maes sGenen d welck noch eens soo groot als dese erffenisse moet wesen dander zijde, streckende van de erffenisse de kijnderen voorgeschreven totter gemeijnder strate voorschreven, noch een stucxken zaeijlants ... roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voorschreven, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts, Jan Gerit Peeter Maes sGenen voorschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Gerit Daniels dander zijde, streckende vande gemeijnde strate totter erffenisse de provisooren der Tafel des Heijligen Geest binnen Tilborch, noch tderde gedeelte bedeijlt in een stuck zaeijlants genoemt de Willige Acker int geheel vijff loopesaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voorschreven dit derde gedeelte tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts voorschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Gerit Peter Maes sGenen dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Gerit Meussoon doude daer nochtans eene ackerwech waerover dit stuck zaeijlants onder ... ander geweecht moet worden tusschen beijde is liggende totter erffenisse de erffgenamen Adriaen Steven Scheijven, noch tderde gedeelte bedeijlt in een stuck zaeijlants genoemdt de Corte Voorn twee loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve int geheel gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voorschreven dit derde gedeelte tusschen erffenisse eertijts Cornelis Jan Willemssoon van Gorp ende alsnu Marten Jan Marten Genen deen zijde, ende tusschen erffenisse de weduwe Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts voorschreven met hare kijnderen dander zijde, streckende vande erffenisse Adriaen Steven Scheijnen voorschreven tot eenen gemeijnen voetpadt comende vande Hasseltsche Capel ende loopende naerde Postelstraet toe, noch tderde gedeelte bedeijlt in een stuck zaeijlants int geheel anderhalff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve int geheel gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voorschreven dit derde gedeelte tusschen erffenisse Marten Jan Marten Genen deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts dander zijde, streckende vande erffenisse Marten Jan Martens voorschreven daer nochtans de voorschreven voetpadt tusschen beijde is liggende totter gemeijnde strate, ende noch tderde gedeelte bedeijlt in een stuck erffenisse tot weije liggende twee loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve int geheel gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voorschreven dit derde gedeelte tusschen erffenisse Jan Gerit Peter Maes sGenen deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts dander zijde, streckende vande gemeijnder strate totter erffenisse Cornelis Gerit Danielssoon, alsoo zij seijden, op welcke schuer huijsken ende erffenisse respective hiervoren geschreven deen die andere deijluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Willemen soone wijlen Jan Daniel Peeter Hermanssoon voorgeschreven met affgaen ende vertijen alsdat gewoonlijck ende recht is ende hebben gelooft die voorschreven Cornelia ende Jan op hen selve ende op alle henne goeden ende de momboir ende toesiender onder verbijntenisse van dijen der kijnderen daervan zij gelooft hebben oock goeden hebbende ende vercrijgende .... ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden ende in henne namen te doen houden sonder ennich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven, vuijtgenomen dat die voorschreven Willem hiervuijt sal gelden een halff mudde rogge tsiaars erffpachts aende provisooren der Tafel des Heijligen Geest binnen Tilborch ende ....sijnde, noch tderde gedeelte in xxxi te ... aende Fabriek der Kercke binnen Tilborch te betalen, noch tderde gedeelte in eene rente van iii ... tjaers eertijts aen Cornelis Claussoon van Gierl ende alsnu aen Cornelis Jan Anthoniss te betalen, noch aen Gerit Daniel Gerit Hermans tderde gedeelte in een hondert guldens eens te betalen, noch tderde gedeelte in ... gewinchijns aende heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen, ende boven dijen soo is alsnoch voorwaerde dat de voorschreven Willem te wech beneffens de schuer over de erffenisse ter strate ... vuijt sal moeten wegen het oudt of het groot huijs de weduwe Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts ende Jan Gerit Peter Maes sGenen mits deser deijlinge te deelbevallen ende dese wech te mogen gebruicken met varen stauwen ... beesten met alderhande vruchten soo de voorschreven weduwe met hare kijnderen ende Jan voorgenoemde goetduncken ende believe sal.

niet gepasseerdZoeken in website: De Hasselt voor 1832