Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-58r

Jan sone wijlen Gerit Peter Maes sGenen als man ende momboir Nicolae sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Cornelis Wouterssoon, bij de selve .... huijsvrouwe dochtere wijlen Peeter Denijs Reijnen ..... een stucxken zaeijlants een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijte inde Hasseltsche Ackeren aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Danielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Peeter Peeter Michielssoon dander zijde, streckende van eene wech genoemt de Groene Wech, daerover dit stuck zaeijlants ... geweeght moet worden totten erffenisse Adriaen Steven Scheijve ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals zij zeiden heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Peeteren soone wijlen Peeter Michiel Gerit Janss tsamen met het gebruijck van de voorschreven wech met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc., ende alle commer etc. datum v maij 1610 scabini Brock et Borchmans.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832