Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-64r

Jan soone wijlen Willemssoon van Buell: een stuck zaeijlants hem toebehoorende twee loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve metter mate bevijnden sal ende gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse der erffgenamen Peeter ende Anthonis gebroederen soonen Peeter Michielssoon deen zijde ende tusschen erffenisse der weduwe mette kijnderen Gijsbert Gerit Beijkens dander zijde, streckende vander erffenisse Jan Gerit Adriaen Gerit Meussoon totter erffenisse der Wouter Cornelis Janssoon de Beir ut dicebat legittime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Cornelis Cornelissoon de Beir met affgaen etc. warandiam ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach xvii maij 1610 scabinij Borchmans et Heijst.

In de marge: Ontnaerdert door Jannen soone wijlen Antonis Cornelis Wouterss swager van Jan Willem Willemss van Buell promittens obligans etc. datum vii 9vembris 1610 Scabinij Spaendonc et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832