Menu

Documenten

Document R-1610-14-7993-88r

Peeter soonen wijlen Goijaert Peeterssoon: een stuck zaijlants hem toebehorende drije lopensaet ende vijffdalff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langstraet aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Cornelis Cornelissoon de Beir deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Meussoon d'oude met Lijsbeth weduwe Jan Dircxs van Gestel dander zijde, streckende vande erffenisse Gerit Willem Veramelvoirt totten gemeijnder strate genoemt de Langstrate voors. welck stuck zaijlants de voorchreven Peeter Jan Marten Jan Marten sGenen ... naderman vercocht had ende deselve Marten van Adriaen Goijart Peeterssoon sijne broeder .... ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone Cornelis Meussoon tsamen mette voorschreven schepen brieffen daeraff .... met affgaen etc. et promisit ... ende allen commer etc. dach et scabini ut supra ().Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832