Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-91v

Willem soone wijlen Jan Daniel Peters Hermanssoon als man ende momboir Peeterkens sijne huijsvrouw dochter wijlen Jan Cornelis Wouterssoon bij den selven Jannen ende vuijt Nicolae sijne ierste huijsvrouw dochter wijlen Peter Denijs Crillaerts voor sijn selven, Cornelia oock dochter wijlen Jans ende Nicolae voorgeschreven nagelaten weduwe wijlen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts met eene momboir bij haer hiertoe gecozen oock voor haer selven, ende Willem soone Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts met Jannen soone Herman Cornelissoon van Heijst doude sijnde metten heer geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Anthonis, Marie, Nicolae, Jenneken ende Danielkens gebroederen ende susteren onbejaerde kijnderen wijlen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts ende Cornelia voorgenoemd waervoor deselve momboir ende toesiender hen sterck maecken ende gelooffde, twee derde gedeelte onbedeijlt in seeckere stuck beempde drije loopensaet ende vijff roijen int geheel mette mate begrijpende gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten int oude Leije aldaer tusschen erffenisse de gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Herman Cornelissoon voorschreven deen zijde ende tusschen erffenisse Jan Herman Peeterssoon van Heijst dander zijde, streckende vande gemeijnte van Tilborch ende Ghoirle totten erffenisse Adriaen Goijart Peeter Michielssoon, alsoo sij seijden, hebben zij wettelijck ende erffelijck met consent vande heer naer de sondaechssche proclamatie ter affhange van alle man vercocht overgegeven ende opgedragen Jannen soone wijlen Gherit Peeter Maes sGenen als man ende momboir .... met affgaen ende vertijen alsdat gewoonlijck ende recht is, warandiam (te waren) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijgenomen de waterlaet te moeten onderhouden naer oude gewoonte dach et scabinij ut supra,

Die selve vuijtgenomen Willem Jan Danielssoon wijens plaetsen stelle sal Jan Gerit Peeter Maes sGenen als man ut ante, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende ... roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Willem Jan Daniel Gherit Hermanssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Cornelis Gheridt Daniels dander zijde, streckende van de erffenisse de weduwe metter kijnderen Jan Corstiaen Jan Denijs Meijnaerts waer eene gracht tusschen beijde liggende is ... totten gemeijnder strate alsoo sij seijden hebben wettelijck ende erffelijck met consent ut supra vercocht overgegeven ende opgedragen Willemen soone wijlen Jan Daniel Gheridt Hermanssoon als man ende momboir Peeterken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Jan Cornelis Wouterssoon ende Nicolae sijne ierste huijsvrouwe voorgeschreven met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Willem hier vuijt sal gelden xxx ... tsiaars aende fabrique der kercke van Tilborch te betalen, noch i st i oirt gewinchijns aenden heer van Tilborch op Sinte Stevens dach te betalen ende voirts alle gebuerlijcke rechten te onderhouden naer oude gewoonte datum et scabinij ut supra

nijet gepasseertZoeken in website: De Hasselt voor 1832