Menu

Documenten

Document R-1610-14-7993-92v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Jan soone wijlen Jan Danielssoon van Beurden de jonge ter eenre ende Geridt soone wijlen Goijart Peeterssoon ter andere zijde ende hebben van seeckere naerbeschreven erffenisse seeckere erffmangeling aengegaen in vuege ende maniere hiernaerbeschreven volgende:

Overmits derwelcke soo sal die voorschreven Jan hebben houden ende erffelijck vande voorgenoemde Geridts besitten een stuck zaijlants vier loopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten inde Schijffen .... aldaer tusschen erffenisse Peeter Goijart Peterssoon des voorschreven Gerits broeder dander zijde, ende tusschen eene gemeijnen vaerwech geheijten de Hovelsche wech dander zijde, streckende vande erffenisse Daniel Joost Denijs Mutsaers daer ... voer bovegeschreven tusschen beide is liggende totter erffenisse Jan Cornelissoon van ... ende noch een stuck zaijlants twee loopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der parochie ende plaetse voorschreven omtrent het Hagelcruijs aldaer tusschen erffenisse Jan Gerit Jan Smolders die men noemdt de Leenhouwer deen zijde ende tusschen erffenisse der kijnderen Geridt Peter Geritssoon dander zijde, streckende vande erffenisse Peeter Goijart Peeterssoon voorschreven met meer anderen tot eene gemeijne vaerwech alsoo sij seijde op welcke parcheelen van lant beijde de voorgenoemde Geridt volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Jannen soone wijlen Jan Danielssoon van Beurden de jonge voorgenoemd met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde et promisit super se etc. .... warandiam, ende dit overgeven ende affgaen vertijen ende dese erffmangeling altijt vast ende stentich te houden ende in zijn name te doen houden sonder ennich wederseggen ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de voorschreven Jan ... parcheel landts die hare ..... sal onderhouden naer oude gewoonte dach ii 9vember 1610 scabinij Spaendoncq et Heijst

Daertegens soo sal die voorschreven Gheridt van den voorgenoemden Jannen hebben houden ende erffelijck besitten: een stuck zaijlandts aen malcanderen liggende vijffenlff loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Tetenbraeck aldaer erffenisse Gerit Daniel Gerit ... met sijne kijnderen deen zijde hodende voirts aen beijde deijnde aende erffenisse Gerit Daniels of ... voorschreven alsoo sij seijden op welck stuck zaijlants die voorschreven Jan volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Geridt soone wijlen Goijart Peeterssoon voorschreven met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde ende heeft gelooft super se etc. warandiam ende overgeven, affgaen vertijen ende dese erffmangeling etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Gerit des heren schauw waterlaet mette ... van het ...inde Tetenbraeckse acker naer oude gewoonte sal onderhouden ... soo sal die voirschreven Gerit oock hebben trecht van wegen met behelde beesten varen geladen en ongeladen over erffenisse Gerit Danielsen voirschreven tot dit stuck zaijlants toe dach et scabini.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832