Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1610-14-7993-97r

Hendrick soone wijlen Hendrixssoon de Wael als man ende momboir Aleijdt sijnre huijsvrouwe dochtere Adam Cornelis Jan Sijmon daer moeder aff is Peeterken dochtere wijlen Sijmon Peeter Huijben in presentie deselve Peeterken die haer tochte met eenen momboir bij haer hiertoe gecozen in tgene naevolgend is heeft affgegaen ten behoeve van Hendricken sijnen swager voorgenoemd de hellicht ombedeijlt in een stuck zaijlants een loopensaet ende weinich meer begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen t Creijven aldaer tusschen erffenisse Aert Adriaen Willem Goijarts met sijne kijnderen deen zijde, ende tusschen erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon dander zijde, streckende van der erffenisse Adriaen Geridt Peeter Geerits daer nochtans eenen meswech tusschen beijde is liggende totter erffenisse Aert Adriaen Willem Goijarts met sijne kijnderen voiregeschreven ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Danielen soone Sebastiaen Daniel Gheridt Hermanssoon voors met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dach xxii octobris scabini Brock et BorchmansZoeken in website: De Hasselt voor 1832