Menu

Documenten

Document R-1610-14-7993-99v

Cornelis soone wijlen Frans Dircxssoon, een huijs turfschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende een loopensaet ende een quartier van ... roije of daeromtrent begrijpende nochtans etc. Tilborch ad locum (ter plaatse) aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Gerit Antonis Bartolomeussoon Verbunt daer nochtans eenen gemeijne waterlaet tusschen beijde liggende is deen zijde ende tusschen erffenisse des heere van Tilborch dander zijde ende oock deen eijnde, comende metten andere eijnde aende gemeijnder strate, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Antonisse soon Jan Herman Peterssoon van Heijst tsamen met alle die rechte hem hierinne ennichssints toebehoirende met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen des heere schouwen vande waterlaet naer oude gewoonte, sonder argelist, datum v decembris 1610, scabinij Borchmans et Swagemaeckers.

In de marge: Dit huijs is overgegeven aen Jannen van Buel op ii januarij 1611 voor Borchmans et Spaendoncq et ...Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832