Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-131v

Peeter ende Bernart gebroederen soonen Cornelis Adriaen Somers daer moeder aff was Margriete dochtere Peeter Jan Adriaenssoon: twee sevenste gedeelten ombedeijlt in alle de erffelijcken goeden van ende naer doode der voorschreven Margriete henne moeder op hen vervallen, waer of tot wat plaetschen deselve alhier binnen Tilborch gelegen sijn, tware in harden in weecken, in hooghen, in droogen in diepen in leegen egeene daeraff vuijtgescheijden dan henne portie in seeckere stuck beemde gelegen voir de Broeck, ende alnoch henne portie in de Branden onder de lande van Breda soo verre zij daer inne gerechticht sijn: alsoo sij seijden hebben sij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Peeteren soone Willem Hendrick Smolders ten behoeve vanden gelijcken andere kijnderen Cornelis ende Margriete voorgenoemd met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde et promiserunt dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xiiii januarij 1610 scabinij Spaendoncq et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832