Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-132r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen is gecomen ende gecompareert Cornelis soone wijlen Adriaen Somers nagelaten weduwaer Margriete sijne huijsvrouwe dochter wijlen Peter Jan Adriaenssoon ter eenre ende Peeter soone Willem Hendrick Smolders sijnde mette heer geordonneerde momboir over Jannen, Adriaenen, Cornelisen ende Marie gebroeders ende gesusteren onmondige kijnderen Cornelis ende Margriete voorgenoemde ter andere zijden: ende hebben bekent bekennende mitz desen dat zij naervolgende den lantrecht tegens malcanderen hebben affgedeijlt ende dat een ijegelijck sijne portie vande haeffelijke goeden heeft inder vuegen dat zij deen den anderen daeraff houden ... gelovende des voorschreven momboir onder t verbant van des voorgenoemde onmondige kijnderen goeden die Peeter ende Bernart oock soonen Cornelis ende Margrieten voorschreven alhier oock mede comparerende onder t verbant van henne peroonen ende alle henne goeden dat zij de voorschreven Cornelisen naer geene deijlinge voirdere is sullen vereijssen in eniger manieren: des soo gelooffde die voorschreven Cornelis alnoch om enige ... hen momboirs den voorschreven sijne kijnderen de somme van v guldens ende van twintich stuijvers Brabants stuck gereeckent sijnde, ende dat oock onder verbant van sijne goeden hebbende ende vercrijgende te betalen tot .... datum et scabini ut supra (xiiii januarij 1610? Spaendoncq et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832