Menu

Documenten

Document R-1611-14-7993-132v

Lijsbeth dochtere wijlen Peeter Wouterssoon Vermee nagelaten weduwe wijlen Gijsbert Dircx van Gesthel met eenen momboir bij haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven soo als recht is, een huijs turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoorende een lopensaet xxviii roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn as t selve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Langhstraet aldaer tusschen erffenisse der kijnderen Cornelis Cornelissoon de Beer deen zijde, ende tusschen erffenisse Willem Adriaen Willem Goijarts dandere zijde, streckende vander erffenisse der kijnderen Goijart Peeter Geritssoon totten Langestrate voirschreven, heeft zij wettelijck ende erffelijck in presentie van Wouteren haren halffen broeder vercocht overgegeven ende opgedragen Peeter soone Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven cooper hiervuijt sal gelden ii 1/2 oort cijns aende erffgenamen Lucas van Amerzoijen te betalen op Sinte Denijs dach, de welck alsoo ... sijnde soo heeft de voirschreven Peeter der voirschreven Lijsken hiervoore geloof de somme van een hondert ende vijftich carolus guldens te betalen die iersten Lichtmisse ........ ende darenboven derselve Lijsbeth elcke jare daeraff ten interest negen gelijcke guldens ijerstmael verschijnende van Lichtmisse toecomende  ... dat deselve Lijsbeth dit huijs blijft besitten tot oigst toe eerstcomende de coopers voor d ierst jaer metten halffen interest, boven dese soo sal de voirschreven Lijsbeth behouden haren leven lanck eenen stoel inde heerdt, oick sal die voorschreven coopere haer moeten onderhouden in vuer in licht in wasschen in drooghen ende in potager van moesch, ende rapen, ende sal darenboven alnoch haren leven lanck proufitteren den hellicht van het oist inde boomgaerdt dwelck de voirschreven Peeter haer Lijsbeth gelooft heeft te voldoen betalen ende laten volgen sonder enniger oppositie van recht onder verbant van sijne persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende: Item hier is bij gestaen Cornelis Jan Adriaen Jan Adriaen Smolders ende heeft ende met hem Wouter die voirschreven Lijsbeth halff broeder geaffirmeert verclaerende onder behoirlijcken ende mits desen dat dese vercooping in vuegen voirschreven ... is gedaen dat dese huijsinge int geheel was vervallen omme desselve op te timmeren dat zij daerdoire in grootte costen quam sonder argelist, datum xxiii januarij scabinij Brock et Spaendoncq.

Ontnadert door Wouteren soone wijlen Peeter Wouterssoon Vermee promittens et obligans etc. dach xxii januarij 1611 scabinij. Quo facto (dit gedaan zijnde) soo heeft Wouter van dese naederschappen wederomme ... ten behoeve van den origineelen copere ... coram scabinis ... extendatur literis approximationis.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832