Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-148v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre persoonen sijn gecomen ende gecompareert Peeter ende Jan gebroederen soonen Jacob Jan Sijmonssoon bij den Jacobb ende vuijt Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Peter Cornelis Mutssarts wettelijck verweckt sijnde ende hebben seeckere hiernaer beschreven erffenissen hen lieden naer dood der voorschreven Anna aengecomen ende die de voorschreven Jacob nu noch beseten heeft ende waervan hij op huijden sijn recht van tocht heeft affgegaen seeckere erffdeijlinge aengegaen ende geslooten in manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits der welcker soo sal die voorschreven Peeter hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten, de timmer van een huijsken daerinne henne vader tegenwoordichlijck woonachtich is gelegen binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Crijevenne aende welcke timmer soo lange die voorschreven Jacob inne der menscheijt wesen sal op die erffenisse daeroppe denselven staende mits dese deijlinge toege... is Jannen sijnen broeder, noch een huijs, hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende onder saeijlant ende weije tsamen vijff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen de prochie ende plaetse voorschreven aldaer tusschen erffenisse Gerit Huijbert Danielssoon deen zijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers, Pauwels Jan Mateussoon ende de erffgenamen Cornelis Janssoon de Beir dander zijde, streckende vande erffenisse die selve erffgenamen ... totte gemeijnder strate, noch een stuck zaeijlants genoemt de Cruijsacker drije loopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die parochie ende plaetsche voorschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Cornelis Janssoon de Beir deen zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Adriaen Somers dander zijde, streckende vander erffenisse Adriaen Adriaen Somers totter erffenisse Jan Cornelis Janssoon de Beir voorschreven, ende noch een stuck zaeijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende gelegen binnen die parochie ende plaetschen voorschreven, aldaer tusschen erffenisse Jans sijne broeder d welcke hiertegens affgepaelt sal worden deen zijde, ende tussche erffenisse die weduwe metten kijnderen Laureijs Hendrick Jan Sijmonssoon dander zijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Michiel Denijs Stevenssoon, alsoo sij seijden, op welcken timmer huijs hoff mette erffenisse voorgeschreven die voorschreven Jan volcomentlijck heeft verteghen ten behoeve van Peteren sijne broeder met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijne ende heeft gelooft die vs. Jan op hem selve ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijen overgeven affgaen ende dese erffdeijling altijt vast ende stentich te houden ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende alle commer ofte calangie daerop commende altemael aff te doen vuijtgenomen dat die voorschreven Peeter hiervuijt sal gelden vii ... jaerlijx aende erffgenamen Jans van Gierll te betalen ende te lossen volgende de brieffens ende de bescheede daeraff sijnde, noch die hellicht van ii oirt jaerlijx aende provisoren der Tafele vande Heijlige Geest binnen Tilborch te betalen ende voorts dat zij condividenten malcanderen behoirlijck sullen wegen ende stegen daer t selve van noode wesen sal ende dat elck op t sijne gebruijckelijck sal cunnen comen, ende daertoe dat zij condividenten malcanderen sullen helpen claren affdoen door betalen alle onbetaelde pachten tot Lichtmisse lestleden jaren vervallen? welcke ... den hellicht van twee oirt wegen ende stegen metten onbetaelde posten voirschreven die voirgenoemde Peeter alsoo sal gelden afflosschen..., ende laten ... te dage ende termijne daertoe geordonneert sijnde dat die vs. Jans sijn broeders goeden sijne oire ofte nacomelingen daeraff ongeschonden sullen blijven ende ten euwige dagen welverstaende of de voirschreven Peeteren op dit sijne gedeelte ennige andere commer hijnder off last quame met recht ... dan alhier voirschreven staet dat zij deen des anderen ende elck ... verbant als voir alsoo belast hebben sonder oppositie van recht te volbrengen sonder argelist datum et scabinij ut supra,

Hiertegens soo is den voirschreven Jannen te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voir sijne portie besitten, een stucxken erffen daeroppe een huijsken staende is gelegen binnen der parochie van Tilborch ad locum dicta aen t Creijven ende welcke huijsken naer doode van Jacobben sijn vader daeraff geruijmt sal worden, ende alsdan toebehoire sal Peeteren sijnen broeder ende sal de voirschreven Jan nijet tot dan naer doode sijn vaders dit stucxken erffen oock mogen aenveerden, noch een huijs hoff schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende onder saeijlant ende weije twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen erffenisse Jan Geerit Peeters Maes sGenen deen zijde ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Laureijs Hendrick Jan Sijmons aen dander zijde, streckende van der erffenisse Peeters sijn broeders hiertegens affgedeijlt totter gemeijnder strate, ende alnoch een stuck zaeijlandts een lopensaet vierdalff roijen of daer omtrent metter mate begrijpende gelegen binnen der parochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Reijnen deen zijde, ende aen beijde deijnden, comende metten andere zijde aen erffenisse Jan Cornelis Janssoon de Beer, alsoo zij seijden, op welck huijs hoff schuer ende andere erffenisse voirschreven die voirgenoemde Peeter volcomentlijck heeft vertegen ten behoeve van Jannen sijne broeder met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, ende promisit super se etc. dit verthijen overgegeven affgaen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die voirschreven Jan hiervuijt sal gelden iii ... jaerlijx aenden erffgenamen Herman Jan Hermans te betalen ende te losschen volgende de brieffen daeraff sijnde, noch iii ... jaerlijx aen Daniel Joost Mutssaerts te betalen ende te losschen volgende de bescheede daeraff sijnde, noch deen hellicht van ii oirt jaerlijx aende provisoren des Tafele vanden Heijligen Geest binnen Tilborch te betalen, noch ii oirt gewinchijns jaerlijx op Sinte Stevens dach aende heere van Tilborch te betalen, ende voirts alle gebruickelijcke rechten te onderhouden naer oude gewoonte, ende dat zij condividenten daertoe malcanceren sullen wegen daer t selve noodich wesen sal alsoo dat elck .... ende daertoe dat zij malcanderen alle achterstellinge pachten ende renten ... opde goeden bij ... mits dese deijling gedeijlt onbetaelt staende sullen claren ende malcanderen helpen betalen die tot Lichtmisse lestleden ... ten achteren sijn staende, welcke iii jaerlijcx etc. wel verstaende etc. dach et scabinij ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832