Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-154v

Niclaes sone wijlen Robbert de Cuijper als man ende momboir Barbara sijne huijsvrouwe dochter wijlen Joost Meus Janssoon ... gedeelte ombedeijlt in een stuck erven tot ... liggende twintich lopensaete ofte daer omtrent etc. nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten achter het Creijvenne, aldaer tusschen erffenisse Peter Cornelis Hendrix aen deen sijde ende tusschen de gemeijnte van Tilborch ende Goirle dander sijde ende oock een eijnde, hodende metten anderen eijnde erffenisse die Sijmon Peter Jan Reijnen is gebruijckende ut dicebat legitime etc. (zo hij zeide heeft wettelijk etc.) Bartholomeusen sone Joost Meus Janssoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. dach xii martij 1611 scabinij Heijst et Meijnarts.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832