Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-155v

Cornelis soone wijlen Denijs Peeter Wouterssoon Vermee ende Corstiaen soone wijlen Jan Peeter Eelkens als man ende momboir Anna sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Denijs Peeter Wouterssoon voorschreven: een stucxken zaeijlandts hen toebehoirende vierendertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen die parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aende Langestraet aldaer tusschen erffenisse Willem Adriaen Willem Goijartssoon deen zijde ende tusschen erffenisse die weduwe metter kijnderen Cornelis Janssoon de Beer dander zijde, streckende vande erffenisse die weduwe metter kijnderen Jan Goijart Peter Geritssoon totten gemeijnder strate genoempt de Langestraet voorschreven alsoo sij seijden hebben zij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Peeteren soone wijlen Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit vercoopen etc. ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven vuijtgenomen dat de voorschreven cooper hiervuijt sal gelden vi st cijns als men op Sint Thomas dach jaerlijx tot Oisterwijck schuldich is te betalen ende boven dese soo is voorwaerde ofte inne toecomende tijden ennige onbetaelde contributie over dit stuck zaijlants vereijscht worde dan bij hen vercooperen ende copere alsnu daeraff betaelt is dat daeraff sal dragen de coopere de vijf negenste gedeelte ende de vier negenste gedeelte dat die sullen staen tot laste van sij vercoperen voorgenoemd dach vii februarij 1611, scabinij Spaendoncq et ....

Ontnaerdert door Wouteren soone wijlen Peeter Wouterssoon promittens obligans etc. dach xxii martij scabinij ut supraZoeken in website: De Hasselt voor 1832