Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1611-14-7993-176v

Eduardt soone wijlen Philip Philipssoon als man ende momboir Jenneken sijn huijsvrouwe dochter wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt daer moeder aff is Heilwich dochter wijlen Geridt de Cock, in presentie deselve Heilwich die in tghene hiernaer volgen sal met haere momboir haer tocht heeft affgegaen in alsulcke versterff recht ende actie te weten het vijffde gedeelte onbedeijlt in alle ende ijegelijcke die erffelijck goeden van ende naer doode van Geriden sijne swager vervallen ende tgene naer doode van Heijlwich sijne sweger op hem vervallen sal moghen ende daertoe tgene hem naer doode deselve Heijlwich inde vuijtcoop gedaen tegens Willems sijn swager haer te deel gevallen souden moghen competeren waer of tot wat plaetse deselve goeden gelegen sijn of namaels bevonden sullen worden tware in harden in weecken in hooghe in drooghe indiepen in laegen egeene daeraff vuijtgescheijden alsoo sij seijde legitime et hereditarie vendidit et supportavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Geriden ende Lijsbeth broeder ende suster ende Adriaen soone Willem Laureys Willemssoon als man ende momboir Peterken sijne huisvrouwe kijnderen Geridt ende Heilwich voorgenoemd met affgaen etc. et promisit (en gelooft) dit vercopen overgeven opdragen affgaen ende verthijen altijt vast ende stentich te houden ende in sijn name te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen den selven welck alsoo ... sijnde soo heeft de voirschreven Eduardt sijne gezwijr wederomme in haere tochte gestelt ende geconsenteert dat zij haer tochte daerinne sal genieten soo zij voir date van affgaen van desen genoten ende geprouffiteert heeft sonder argelist datum ii septembris 1611.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832