Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-209r

Jan soone wijlen Cornelis Cornelissoon de Beir de jonge daer moeder aff was Heijlwich dochtere wijlen Adriaen Daniel Cornelis Hermans tvierde gedeelte onbedeijlt in alle ende eijgelijcke ende erffelijcke goeden vrij ende naer doode sijne vader ende moeder op hem vervallen waer of tot wat plaetsche desleve gelegen sijn ofte namaels bevonden sullen mogen worden tware in harden in wecken in hooghe in droge in diepe in leege, egeene daeraff vuijtgescheijden dan alleenlijck sijn gerechticheijt ... in alle heijdevelden ende beemden ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Cornelissen ende Jannen de jonge gebroederen ten behoefe hen selffs ende voirts ten behoeve van Adriaenen henne broeder alle kijnderen Cornelis ende Heijlwich voirgeschreven ... etc. et promisit super se etc. dit vercopen etc. ende alle commer etc. dach xix januarij 1612 scabinij Spaendoncq et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832