Menu

Documenten

Document R-1612-14-7993-216r

Goijart soone wijlen Andries Wouterssoon als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Goijart Jan Reijnen daer moeder aff is IJda dochtere wijlen Geridt Jan Claes Veldekens: de hellicht ombedeijlt in een stuck zaeijlandts int geheel twee lopensaeten ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aent Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Stevenssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Adriaen Goijart Jan Michiels dander zijde streckende vander erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts totter erffenisse Jan Jan Jan Laureijs Eelkens met sijnen kijnd, alsoo hij seijde heeft hij wettelijck ende erffelijck vercocht overgegeven ende opgedragen Michielen soone wijlen Denijs Stevenssoon als man ende momboir Geertruijdt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans ende haer IJda voorschreven sijnen swager dije dander hellicht is toebehoirende met affgaen etc. warandiam more solito: ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat deselve Michiel sal moeten gedoogen aenden ... eijnde dat de ... aldaer bij ... of ... sal ende noodich sal wesen, te laten steecken de greppels waardoor ... tot al der tijt gebruijckelijck van henne erffenisse .... hier is bij gestaen de voorschreven IJda met eenen momboir bij haer gecozen: ende heeft haer tocht ende allent recht van tocht wegen haer inne dit geheel stuck zaeijlants competerende affgegaen ten behoeffen van hare swagers voorschreven geloovende super se etc. nu noch, ... als van recht wegen daernaer te dragen in enniger manieren dach prima februarij 1612 scabinij Brock et Heijst.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832