Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-217v

Michiel soone wijlen Denijs Stevenssoon als man ende momboir Geertruijdt sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Goijart Jan Reijnen daer moeder aff is IJda dochtere wijlen Geridt Jan Claes Veldekens: Een lopensaet lants van sijne andere erffenisse affgepaelt gelegen binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aent Creijvenne aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Jan Stevens deen zijde ende tusschen erffenisse desselfs Michiel alwaer dit hiertegens affgepaelt is dander zijde, streckende van der erffenisse Jan Michiel Jan Denijs Meijnarts totter erffenisse Jan Jan Jan Laureijs Eelkens met sijnen kijnd welcke een lopensaet landts deselve Michiel een deels mits successie ... is aengecomen ende een deels aen Goijarden Andries Wouterssoon als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jans ende IJda voorgeschreven .... welcke een lopensaet landts deselve IJda op huijden haer tocht affgegaen hadde ut dicebat legitime vendidit et supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk verkocht en overgegeven) Cornelis soone Peeter Jan Stevenssoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. met expresse conditie nochtans hier mee toegedaen ... alsoo dit lopensaet landts .... van een jaerlijcke rente van vier carolus ... staende aen meester Jan van Tulden te betalen ende te losschen metter somme van vx carolus waerinne dit een lopensaet landts inne toecomende tijden bevonden mocht werde dat hij Michiel schuldich wesen sal binnen de tijdt van een ... maent eerstcomende denselven Cornelis van dese rente ... lasten ende te ... op andere erffenisse ... Michiel ende Goijarden t samen toebehoirende ende gelegen inde Stockhasselt welcke deselve Michiel ende met hem de voorschreven Goijart geloof hebben te doen ende heeft IJda .... swager hier mede present sijnde daerinne geconsenteert ende daerenboven tsamen gelooft dat zij ieder der selven erffenisse sullen vercoopen belasten of bezwaren ... zij dat de voorschreven Cornelis van dese iii ... jaerlijx sal wesen ontlast dach et scabinij ut supra (prima februarij 1612 scabinij Brock et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832