Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-218r

Cornelis soone Peeter Jan Stevenssoon als man ende momboir van Marie sijnre huijsvrouwe dochtere wijlen Geridt Peter Maes sGenen: een roije wech van sijne andere erffenisse aff te palen gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen 't Creijvenne aldaer tusschen der huijsinge ende erffenisse Jan Geridt Peter Maes sGenen deen zijde ende tusschen erffenisse sijn Cornelis dander zijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde aender gemeijnder strate ut dicebat legitime supportavit (zoals hij zeide heeft wettelijk overgegeven) Jannen soone wijlen Gerit Peeter Maes sGenen sijnen swager met affgaen etc. warandiam ende dit overgeven etc. ende alle commer etc. dach et scabinij et supra.

Jan soone wijlen Gerit Peeter Maes sGenen heeft .... Cornelis soone wijlen Peeter Jan Stevens eenen wech over sijn Jans erffenisse gelegen aen't Creijevenne omme denselven wech met behemelde beesten ende alderhande vrachte te mogen gebruijcken naer seeckere stuck zaeijlandts van een lopensaet gelegen ter plaetschen voirschreven bij hem Cornelissen van Michiel Denijs Stevens op huijden gevest sijnde ende dit al soo verre sij Jans erffenisse streckende is ende voirder nijet ende heeft deselve Jan daeroppe ten behoeffe vande vs Cornelissen volcomentlijck vertegen met overgeven etc. gelovende super se etc. dit vertije altijt vast etc. ende alle commer etc. dach et scabinij ut supra (prima februarij 1612 scabinij Brock et Heijst).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832