Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1612-14-7993-231r

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onderschreven inne propere persoonen sijn gecomen ende gecompareert Geridt ende Lijsbeth, Adriaen soone Willem Laureijssen als man ende momboir Peterken sijne huijsvrouw broeder ende susteren kijndere wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt voirschreven Jenneken met haer momboir haer hiertoe gecozen ende metten heere gegeven alsoo als recht is alle voor hen selven ende met het recht van vuijtcope hebbende van Willem ende Eduard Philips Philipssoon als man ende momboir van Jenneken sijn huijsvrouwe, oock broeder ende suster, kijnderen wijlen Gerits voirschreven welcke kijndere deselve Geridt vuijt Heijlwich sijne huijsvrouwe dogter wijlen Geridt Janssoon de Cock wettelijck verweckt ende vercregen sijnde ende hebben van seeckere hiernaebeschreven erffenisse daervuijt de voirschreven Geridt ende Heijlwich verstorven is seeckere erffdeijlinge aengegaen inde maniere hiernaebeschreven volgende,

Overmits dewelcke soo is den voirschreven Geriden te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten: een huijs hoff metten grond ende erffenissen daeraen liggende ende daertoe behoirende vierdalff lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborg ter plaetsche geheijte aende Hasselt inde Langstrate, aldaer tusschen erffenisse Adriaen sijn swager sijnde de weerdeel hiertegens gedeijlt ende welcke weerdeel erffens soo groodt als dese erffens wesen sal deen zijde ende tusschen erffenissen Pauwels Jan Mateus Wouter Smidts alwaer een erffsteechde daerover deselve Geridt alle de hem die recht van wech daerover hebbende sijn wegen sal dander sijde, streckende vanden erffenisse Adriaen hiernaebeschreven daer nochtans de gemeijne waterlaet tusschen beijde liggende is totten gemeijne straet geheijten de Langstraet voirschreven, noch een stuck erffenisse tot weije liggende drije lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenissen Adriaen sijn swager hiertegens affgedeijlt ... dese erffenisse wegen sal deen sijde, ende tusschen erffenisse de voirschreven steechde dander sijde, streckende vanden erffenisse Adriaen Gherit Meussoon d'oude met meer andere totten erffenisse ... daer nochtans de voirschreven waterlaet tusschen beijde is liggende, ende noch een stuck erffenis acker tot saeijlant liggende drije lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voirschreven aende Roijenberch, aldaer tusschen de wederdeel Adriaenen sijn swager de erffe soo groodt als dese erffe wesen moet deen sijde, ende tusschen erffenissen Pauwels Jan Mateussoon dander sijde, streckende vande erffenissen de weduwe metten kijnders Jan Goijart Peeterssoon alsoo sij seijden, op welck huijs hoff ende erffenisse voirgeschreven die andere deijleluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Geriden soone wijlen Geridt Willemssoon Veramelvoirt ende Heijlwich voirgeschreven met verthijden ende affgaen inne maniere daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde ende hebben geloofd op hen selve ende op alle henne goeden hebbende ende vercrijgende dit verthijen ende affgaen ende dese erffdeijling altijt vast ende stentich te houden ende in henne name te doen houden sonder eenich wederseggen ende alle commer of calangie daerop comende altemael aff te doen den selven vuijtgenomen dat die voirschreven Gerit hiervuijt sal gelden ende betalen de somme van drije hondert carolus guldens aen Eduarden Philipssoon voirscheven sijne swager te betalen .... carolus guldens tot Lichtmisse toecomende, noch een hondert carolus guldens van Lichtmisse toecomende voor een jaer ende noch de resterende hondert carolus guldens .... alle sonder intrest volgende de gelofte daeraff inne de voorgaende jare gepasseert sijnde noch een hondert carolus guldens aen Willemen sijne broeder te betalen, noch sesstich jaerlijx aende provisooren der Tafel vande Heijligen Geest binnen Tilborch jaerlijx te betalen noch ... aende weduwe mette kijnderen Adriaen Pauwels ... te betalen ende voorts alle schouwen van waterlaeten daer inne drije erffenisse verbonden mochten sijn tonderhouden naer oude gewoonte welcke sommen voirgeschreven ... carolus ... jaerlijx schouwen ende waterlaeten deselve Geridt alsoo sal betalen gelden aff lossen quijten ende vrijen dach ende termijnen daertoe staende ende geordonneert sijnde dat de andere deijlluijden daeraff ongehouden sullen sijn ende blijven ende te eeuwiche dage, wel verstaende de vs. Geridt op dit sijne gedeelte eeniche andere commer sijnde .... alhier benoemdt staet dat zij anderen all tselve malcanderen sullen helpen affdragen welck zij deen den anderen ende oock onder verbant als voir gelooft hebben sonder oppositie van recht te volbrengen sonder argelist dach xxij februarij 1612, scabinij Brock et Hendrick..

Hiertegens soo is de voirschreven Lijsbeth ten deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor hare portie besitten: een stuck saijlant twee lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborgh ter plaetsche geheijten inde Creijvenschestraet aldaer tusschen erffenssen Adriaen Adriaen Aert Fiers met sijn kijnders deen sijde ende tusschen erffenisse Adriaen Geridt Meussoon d'oude dander sijde, streckende van de erffenisse Gerits haer broeder daer nochtans seecker erffsteechde tusschen beijde liggende is totten gemeijnder strate voirschreven genaemt de Creijvenschestraet voirschreven, noch een stuck saijlandts geheijten ... derdalff lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende plaetsche voirschreven aldaer tusschen erffenisse Willem Janssoon Vermee deen sijde ende oock een eijnde, ende tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendrixssoon dander sijde, hodende metten andere eijnde aen seeckere waterlaet, ende noch een stuck zaeijlandts i lopensaet ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie voirschreven ter plaetsche geheijten inde Langstraet alhier, aldaer tusschen erffenisse Pauwels Jan Mateussoon deen sijde, ende tusschen erffenisse Aert Jan Geritssoon de Bondt met sijnen kijnderen dander sijde, streckende van de Langstraet vs. totten erffenisse Jan Peterssoon de Wijze met meer andere, in verbant op welck parchele van erffenisse voirgeschreven de andere deijleluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeve van Lijsbeth dochtere wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt ende Heijlwich met overgeven etc. et promiserunt ... etc.ende alle commer etc. vuijtgenomen de waterlaet mede te helpen onderhouden .... dach et scabinij ut supra.

Hiertegens soo is de voirschreven Adriaen vuijte name van Peterken sijne huijsvrouwe te deele bevallen ende sal hebben houden ende erffelijck voor sijne portie besitten de timmer vande schuer mette turffschop met acht appelboomen met alle andere gesmette boomen gestaen op de erffenissen Gerit sijn swager te deel bevallen d'welcke alle binnen ... van die erffenisse sal moeten geruijmt worden, behalffen de .... welcke al binnen de maent vande meije ... afgehouden sal moeten worden: noch een stuck saijlandts vierdalff lopensaeten ofte daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Langstraet, aldaer tusschen erffenisse de kijndere Niclaes Adriaen Zegers deen sijde ende tusschen erffenisse Gerit sijne swager hiertegens gedeijlt ende welcke erffenis soo groodt als dese erffe wesen moet dander zijde, ende oock met ander steeghde deen eijnde hodende metten ander eijnde aende gemeijnder strate genoemt de Langstrate voirschreven: noch een stuck erffenisse tot weije liggende ... lopensaeten oft daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie ende plaetse voirschreven aldaer tusschen seeckere gemeijn steeghde ende tusschen erffenisse Gherits sijn swager hier affgedeijlt ende welck erffenisse v lopensaet ... als dese erffe wesen sal dander zijde, streckende vande erffenisse Pauwels Jan Mateussoon met meer ander, totten erffenisse Adriaen Gerit Meussoon d'oude: ende noch een stuck zaijlandts drij lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groodt ende cleijn als tselve gelegen is binnen de parochie voirschreven ter plaetse geheijten aende Roijenberch aldaer tusschen erffenisse Hendrick Denijs Hendricxssoon deen zijde ende tusschen erffenisse Gherits sijn swager de welck erffenisse soo groodt als erffe wesen moet dander zijde, streckende vande erffenisse de weduwe mette kijndere Jan Goijart Peeterssoon, totten erffenisse Gherit Cornelis Cornelissoon de Beir, alsoo sij seijden, op welcke timmer vande schuer turffschop, appelboomen ... ende alle andere erffenisse voirschreven de andere deijleluijden volcomentlijck hebben vertegen ten behoeffen van Lijsbeth dochtere wijlen Gerit Willemssoon Veramelvoirt ende Heijlwich voirschreven ... ende affgaen in maniere daertoe behoorlijck ende gewoonlijck sijnde et promiserunt super se etc. dit verthijen overgeven affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voirschreven Adriaen hiervuijt sal gelden een hondert carolus guldens aen Willem sijne broeder te betalen, noch aen Cornelis Jan Willemssoon de Bondt een hondert ende xxv guldens eens te betalen, noch aen Jan Denijs Coolen de somme van twintich guldens eens te betalen, ende .... datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832